Komornik Sądowy Olsztyn

- o Kancelarii

Kancelaria komornicza powstała w sierpniu 2020 roku i jest jedną z najmłodszych kancelarii w Olsztynie. Obecnie tworzy zespół profesjonalistów, dla których nie istnieją sprawy nie do rozwiązania. Otwarte umysły, odpowiedzialność za powierzone zadania i konsekwencja w działaniu to cechy, które decydują o wynikach. Kancelaria komornicza łączy w sobie tradycyjne wartości utożsamiane z profesją prawniczą oraz nowoczesne podejście do prawa egzekucyjnego.

Dążymy do wprowadzania wszystkich dostępnych udogodnień, w tym systemów informatycznych, wspierających czynności komornika. Obecnie korzystamy z:

 • OGNIVO e-KIR
 • CEPIK
 • ZUS-PUE online
 • EPU
 • ePUAP 
 • PD CBDKW
 • CEIDG online
 • SISP online
 • MAC
 • Komornik Online

 

Niniejsza strona powstała w celu przedstawienia najważniejszych informacji o Kancelarii i zakresie jej działań, prezentacji aktualnych licytacji oraz umożliwieniu pobrania formularzy. Ma ona charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Komornika.

Zakres zadań

Egzekucja świadczeń pieniężnych jest podstawowym obowiązkiem komornika. Wierzyciel kierując do komornika sądowego wniosek wraz z załączonym do niego tytułem wykonawczym, może żądać wyegzekwowania należności w nim określonej.

Egzekucja świadczeń pieniężnych prowadzona jest według sposobów egzekucji, do których zaliczamy:

 • egzekucję z ruchomości,
 • egzekucję z wynagrodzenia za pracę,
 • egzekucję z innych wierzytelności,
 • egzekucję z innych praw majątkowych,
 • egzekucję z rachunków bankowych,
 • egzekucję z nieruchomości,
 • uproszczoną egzekucję z nieruchomości.

Zabezpieczenie roszczeń jeszcze przed uzyskaniem tytułu wykonawczego uprawniony może uzyskać zabezpieczenie swojego roszczenia, kierując do komornika sądowego wniosek o zabezpieczenie roszczenia.
Powyższe możliwe jest w sytuacji, gdy uprawniony dysponuje:

 • postanowieniem sądu o udzieleniu zabezpieczenia zaopatrzonym w klauzulę wykonalności,
 • nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym (art. 492 k.p.c.),
 • europejskim nakazem zabezpieczenia na rachunku bankowym,
 • wyrokiem sądu pierwszej instancji zasądzajacym świadczenie w pieniądzu wydanym w postępowaniu gospodarczym

W ramach egzekucji świadczeń niepieniężnych wyróżnia się następujące czynności:

 • wydanie rzeczy ruchomej,
 • opróżnienie i wydanie nieruchomości, statku bądź pomieszczenia dłużnika,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze jej sprzedaży w trybie licytacji publicznej.

Protokół stanu faktycznego służy dokonaniu obiektywnego opisu stanu rzeczy bądź okoliczności zastanych przez komornika w chwili jego sporządzenia. Protokół utrwala dany stan faktyczny, który bez sporządzenia dokumentu zawierającego jego opis mógłby ulec zatarciu lub zmianie, co mogłoby znacznie utrudnić lub wręcz uniemożliwić sądowe rozpoznanie sprawy. Protokół stanu faktycznego powinien być tylko zwykłym opisem zdarzenia, wolnym od jakichkolwiek opinii dotyczących okoliczności faktycznych lub prawnych opisywanego zdarzenia.

Protokół sporządza komornik sądowy i ma on moc dokumentu urzędowego, może on być wykorzystywany jako dowód w postępowaniu sądowym. W celu jak najpełniejszego przedstawienia opisywanego stanu możliwe jest załączenie do protokołu zdjęć lub nagrań z przeprowadzonej czynności.

Spis inwentarza sporządzany jest na wniosek wnioskodawcy bądź sądu wydającego postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Sporządzenie spisu inwentarza jest niezbędne, aby spadkobierca mógł w pełni skorzystać z dobrodziejstwa inwentarza tzn. aby odpowiadał za ewentualne długi spadkodawcy tylko do wysokości wartości nabytego spadku tzw. wartości czystej spadku. Spis inwentarza jako dokument sporządzany przez komornika sądowego jest dokumentem urzędowym, który daje gwarancję prawdziwości zawartych w nim informacji.

Sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego

Na podstawie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów możliwe jest przeprowadzenie sprzedaży przedmiotu zastawionego w celu wyegzekwowania należności zabezpieczonej tym zastawem. Sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego przeprowadza komornik sądowy na wniosek zastawnika.

ZDJ ZDJ ZDJ
Krokowska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Marlena Krokowska

Kancelaria Komornicza nr XIV w Olsztynie

ul. Mrongowiusza 3/10, 10-536 Olsztyn

89 506 52 00

olsztyn.krokowska@komornik.pl

Strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności przez Kancelarię